Mecsextrém Park
Startlap Facebook Tripadvisor

MECSEXTRÉM PARK
HÁZIREND

Üzemeltető: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8.
Hatályba lépésének dátuma: 2012. március 15.

NYOMTATHATÓ VERZIÓ >

1. A Mecsextrém Park igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Házirend rendelkezéseit a Mecsextrém Park vendégei megismerték és önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, a Mecsextrém Park vezetése és a munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Mecsextrém Park területéről eltávolíthatják.

2. A Mecsextrém Parkba való belépés és a szolgáltatások igénybe vétele a vendégek számára érkezési sorrendben történik.

3. A Mecsextrém Parkba belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető szalaggal lehet. A sérült szalag cseréjét a főbejáratnál levő pénztár végzi.

4. A Mecsextrém Park szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az egyes játékokat csak az ott elhelyezett feliratok és az animátorok utasításai alapján szabad használni. A jegy megváltásával a látogató vállalja, hogy a szabályokról tudomása van és betartja azokat. A feliratok értelmezési nehézségének felmerülésénél az animátoroktól kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal közelítsék meg és használják.

5. A Mecsextrém Park berendezései, felszerelései, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sérülés mentes állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, azzal a személlyel a Mecsextrém Park az okozott kárt megfizetteti, ill. ellene kártérítési eljárást kezdeményez.
 
6. A Mecsextrém Park eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni. Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebű személyek, kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Mecsextrém Park területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Mecsextrém Park munkatársai a szolgáltatást kötelesek megtagadni. Tilos a Mecsextrém Park területén szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, szeszes italt fogyasztani, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

7. Bármely fogyatékossággal élő vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe a játékokat.

8. 14 év aluli gyermek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhat a Mecsextrém Park területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére használhatja a Mecsextrém Park létesítményeit, különös tekintettel az alpesi kötélpályára és a mászófalra.
 
9. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért.

10. A Mecsextrém Park területén tilos olyan játékot játszani vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 
11. A Mecsextrém Park területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a lábsérülések elkerülésére (pl. elcsúszás, elbotlás, beütés stb.). Tilos az oldalfalakra és kerítésekre felmászni, az elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket és pályákat használni!
 
12. A parkosított területeket vendégeink szabadon használhatják.
 
13. Az animátorok, biztonsági őrök, valamint a Mecsextrém Park munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani. A Mecsextrém Park területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy (igazgató és helyettesei, animátorok, biztonsági szolgálat) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 
14. Nem szabad a játékokon étkezni, italt felvinni, a játékokat homokos, olajos testtel igénybe venni.
 
15. A játékokra felmenni csak az erre kijelölt helyen szabad!
 
16. A Mecsextrém Park területén üzemidőben sérülés, rosszullét vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén forduljon a Mecsextrém Park animátorához vagy bármely dolgozójához (pénztároshoz).
 
17. Dohányozni a Mecsextrém Park épületein belül tilos, az egész külső területén pedig csak az arra kijelölt helyen szabad. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan tilos.  Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni.
 
18. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni!
 
19. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangosbemondó, illetve a Mecsextrém Park dolgozóinak utasításait.
 
20. A Mecsextrém Park vendégei a belépőjegy (karszalag) megváltásával kifejezik és elismerik, hogy bármely médiumban, a Mecsextrém Park reklám és promóciós tevékenységéhez, bármely nyomaton megjelenő fotón utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek.

 

A Vendégek biztonsága és az esetleges hivatalos eljárások lefolytatása érdekében a Park egyes részein kamerafelvétel készül, mely 10 napos megőrzési időszakot követően törlésre kerül. A Park a felvételt harmadik személy részére nem adja át, nyilvánosságra nem hozza.


Nyitva tartás, jegykiadás, üzemidő:
A Mecsextrém Park nyitvatartási ideje a www.mecsextrem.hu weboldalon található meg.
 
A Mecsextrém Park belépőjegy és szolgáltatás árait a pénztár előtt tüntetjük fel. Belépőjegy
vásárlásánál a vendégek beléptető karszalagot és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni. ÁFÁ-s számlát a pénztárban kérhetnek.
 
A Mecsextrém Park játékelemeit csak a pénztárnál kapott karszalaggal lehet használni, a karszalag szabályos felhelyezéséről a pénztáros gondoskodik.
 
A Mecsextrém Parkban felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívás, tájékoztatás célját szolgálja.
 
Az üzemidőt indokolt esetben a Mecsextrém Park vezetése megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar) az üzemeltető a játékok használatát addig, amíg fennáll a balesetveszély biztonsági okokból szüneteltetheti. A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel közölni kell. Ezért a Mecsextrém Park vezetése a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.
 
Ha a Mecsextrém Park egy játékánál technikai hibából eredően szolgáltatáscsökkenés lép fel, a már megvásárolt jegy után az üzemeletető kártérítéssel nem tartozik a vendégek felé. Amennyiben kettő, vagy több játék nem használható, az üzemeltető a napi jegy árából játékelemenként 10% -ot enged. Ehhez azonban minden esetben szükséges a jegy vásárlásakor kapott nyugta és karszalag felmutatása.
 
Kedvezőtlen időjárás miatt a jegyárból engedményt nem ad a Mecsextrém Park.
 
A pénztár a Mecsextrém Park zárási idejéhez képest egy órával korábban zár, így a nyitvatartási idő utolsó órájában jegyvásárlásra, ajándéktárgy vásárlására nincs lehetőség.
 
Záróra után kérjük vendégeinket, hogy a Mecsextrém Park területét legyenek szívesek elhagyni.
 
A Mecsextrém Park értékmegőrzésre alkalmas, zárható szekrényeket biztosít a látogatóknak. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek nem áll módjában érték és leltár szerint átvenni, így azokért felelősséget nem vállal. Az értékmegőrző, bérleti díj fizetése nélkül vehető igénybe. A Mecsextrém Park területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 
A játékok biztonsági felügyeletéért, bizonyos helyeken (Alpesi kötélpálya, Tiroli csúszópálya) a mentőfelszerelés és a játékok készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, az orvos/mentőtiszt kihívásáért az animátor felelős.

A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a főbejárat pénztáránál áll a vendégek rendelkezésére. A Mecsextrém Park vezetője köteles panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó jogszabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt írásban megválaszolja.
 
A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a Mecsextrém Park vezetése nem köteles kivizsgálni, megtéríteni .
 
Házirendünk vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Minden kedves vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
 

 

AKTUÁLIS

ÉJSZAKAI KALANDOK!
Tovább >>
NYÁRI KALANDTÁBOR
Tovább >>
SZEZONBÉRLET-AJÁNDÉKOZÁS
Tovább >>
HÓFÁNK PÁLYA BEÜZEMELÉSE KÉSIK
Tovább >>

 

Ne dobja el a belépőjegy blokkját, játék után igényelje a Mecsekerdő Klubkártyát és használja ki az erdei kedvezményeket!

Klubkártyáról további részletek >>>

Éld át Velünk az Élményt! >>>

 

 

 
név:
e-mail: